Οργάνωση Κωδικού Λογισμικού

Ο κώδικας των παραδειγμάτων για τους επεξεργαστές LPC43xx και LPC18xx είναι οργανωμένο με τον ίδιο τρόπο. Αφότου κατεβάσετε και αποσκεύαστε τον κωδικό λογισμικού από το www.diolan.com (http://www.diolan.com/downloads/lpc4300-demos.ziphttp://www.diolan.com/downloads/lpc1800-demos.zip), θα δείτε 5 φακέλους:

LPC43xx examples folders

 • Ο φάκελος Boards περιέχει τα συγκεκριμένα αρχεία της δοκιμαστικής πλακέτας. Αυτά τα αρχεία ορίζουν τα ενσωματωμένα LEDs και κουμπιά. Περιέχει επίσης τους οδηγούς για την δοκιμαστική πλακέτα που δεν είναι μέρος της βιβλιοθήκης οδηγών CMSIS-Compliant Standard Peripheral Firmware Driver Library (π.χ. εξωτερικό SDRAM).
 • Οι φάκελοι Core και Drivers περιέχουν τα αντίστοιχα μέρη των LPC43xx ή (LPC18xx) βιβλιοθήκη οδηγών CMSIS-Compliant Standard Peripheral Firmware Driver Library.
 • Ο φάκελος Examples περιέχει τον κωδικό των παραδειγμάτων για τις πλακέτες ανάπτυξης LPC4350-DB1, LPC4357-DB1 και LPC1850-DB1. Στις επόμενες ενότητες θα εξετάσουμε αυτά τα παραδείγματα λεπτομερώς.
 • Ο φάκελος Linker περιέχει εκκίνηση φλας (flash loaders) και αρχεία ρύθμισης συνδέσμων (linker configuration files) για τον ενσωματωμένο πάγκο εργασίας (IAR Embedded Workbench) και τα ενσωματωμένα εργαλεία ανάπτυξης για το ARM (KEIL Embedded Development Tools for ARM).

Οργάνωση Φακέλου Παραδειγμάτων

Ας δούμε τον φάκελο Examples με περισσότερη λεπτομέρεια. Το κάθε παράδειγμα έχει το δικό υπό-φάκελο:

LPC43xx example folders

 

 

Ένα παράδειγμα οργανώνεται ως εξής:

lpc43xx-example-folder.png

 • Τα πρωτεύον αρχεία παραδειγμάτων (main.c, config.h, κτλ.) βρίσκονται στη ρίζα του φακέλου του παραδείγματος.
 • Υπάρχουν ξεχωριστοί υπό-φάκελοι για κάθε αρχείο για το περιβάλλον ενός έργου ανάπτυξης:
 • Ο φάκελος EWARM περιέχει αρχεία έργου και χώρο εργασίας για το ενσωματωμένο πάγκο εργασίας για τον ενσωματωμένο πάγκο εργασίας (IAR Embedded Workbench).
 • Ο φάκελος Keil περιέχει αρχεία έργου και χώρο εργασίας για τα ενσωματωμένα εργαλεία ανάπτυξης (KEIL Embedded Development Tools for ARM).
 • Επιπλέον υπό-φάκελοι μπορεί να υπάρχουν εάν τα παραδείγματα χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες τρίτων – τους υπό-φακέλους  easyweb και usbd στο παράδειγμα  Παράδειγμα Συνδιασμένης Δοκιμής (Combined Demo).

Αρχεία έργου παραδειγμάτων για το ενσωματωμένο πάγκο εργασίας

Ο φάκελος EWARM περιέχει 3 αρχεία:

LPC43xx IAR example project files

 • Το αρχείο *.ewd περιέχει τις ρυθμίσεις για ανίχνευση σφαλμάτων.
 • Το αρχείο *.ewp είναι αρχείο έργου.
 • Το αρχείο *.eww είναι αρχείο χώρος εργασίας. Ο χώρος εργασίας περιέχει ένα ή μερικά έργα. Ο χρήστης πρέπει να ανοίξει αυτό το αρχείο να τρέξει ένα παράδειγμα.

Αρχεία Παραδειγμάτων Έργων για KEIL Ενσωματωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης για ARM

Ο φάκελος Keil για τα περισσότερα παραδείγματα περιέχει 2 αρχεία:

lpc43xx example for keil

 • Το αρχείο *.uvopt περιέχει τις ρυθμίσεις περιβάλλοντος για το τρέχων έργο.
 • Το αρχείο *.uvproj είναι αρχείο έργου. Ο χρήστης πρέπει να ανοίξει αυτό τα αρχείο να τρέξει ένα παράδειγμα.

Μερικά από τα παραδείγματα αποτελούνται από πολλαπλά έργα. Τα αρχείο χώρου εργασίας (*.uvmpw) είναι παρών σε αυτή την περίπτωση.

Ελληνικά