Συνδέσεις και Τζαμπεράκια

The demoboards are equipped with 2 connectors used to connect user peripherals or available extension boards. Signals, earth and power lines are available on each of the connectors.

J5 Σύνδεση (GPIO/I2C/ADC/CAN/I2S/SPI/UART)


Pin Symbol SCU Function Mode Analog Function Also Available At
0 1 2 3 4 5 6 7
1 3.3 V                   J2.1,J5.47,J6.1,J6.47
2 GND                   J2.3,J3.3,J5.46,J6.2,J6.42,J6.45,J6.48
3 USB1_DP                   J6.43
4 USB1_DM                   J6.44
5 5 V                   J3.1,J6.34,J6.41
6 PF_8 R U0_UCLK CTIN_2 TRACEDATA[3] GPIO7[22] R SGPIO7 R ADC0_2 -
7 PF_9 R U0_DIR CTOUT_1 R GPIO7[23] R SGPIO3 R ADC1_2 -
8 P2_5 SGPIO14 CTIN_2 USB1_VBUS ADCTRIG1 GPIO5[5] R T3_MAT2 USB0_IND0   -
9 ADC0_0/ ADC1_0/DAC                   J6.64
10 ADC0_1/ ADC1_1                   J6.65
11 ADC0_2/ ADC1_2                   J6.66
12 ADC0_3/ ADC1_3                   J6.67
13 ADC0_4/ ADC1_4                   J6.68
14 ADC0_5/ ADC1_5                   -
15 ADC0_6/ ADC1_6                   -
16 ADC0_7/ ADC1_7                   -
17 WAKEUP0                   -
18 WAKEUP1                   -
19 WAKEUP2                   -
20 WAKEUP3                   -
21 P3_1 I2S0_TX_WS I2S0_RX_WS CAN0_RD USB1_IND1 GPIO5[8] R LCD_VD15 R   -
22 P3_2 I2S0_TX_SDA I2S0_RX_SDA CAN0_TD USB1_IND0 GPIO5[9] R LCD_VD14 R   -
23 P4_4 GPIO2[4] CTOUT_2 LCD_VD1 R R LCD_VD20 U3_DIR SGPIO10 DAC J6.10
24 CLK1 EMC_CLK1 CLKOUT R R R CGU_OUT0 R I2S1_TX_MCLK   -
25 PA_0 R R R R R I2S1_RX_MCLK CGU_OUT1 R   -
26 P8_8 R USB1_ULPI_CLK R R R R CGU_OUT0 I2S1_TX_MCLK   -
27 P4_7 LCD_DCLK GP_CLKIN R R R R I2S1_TX_SCK I2S0_TX_SCK   J6.5
28 P6_0 R I2S0_RX_MCLK R R I2S0_RX_SCK R R R   -
29 P3_0 I2S0_RX_SCK I2S0_RX_MCLK I2S0_TX_SCK I2S0_TX_MCLK SSP0_SCK R R R   -
30 CLK2 EMC_CLK3 CLKOUT R R SD_CLK EMC_CLK23 I2S0_TX_MCLK I2S1_RX_SCK   -
31 P6_1 GPIO3[0] EMC_DYCS1 U0_UCLK I2S0_RX_WS R T2_CAP0 R R   -
32 P3_4 GPIO1[14] R R SPIFI_SIO3 U1_TXD I2S0_TX_WS I2S1_RX_SDA LCD_VD13   -
33 P6_2 GPIO3[1] EMC_CKEOUT1 U0_DIR I2S0_RX_SDA R T2_CAP1 R R   -
34 PC_12 R R U1_DTR R GPIO6[11] SGPIO11 I2S0_TX_SDA SD_DAT5   -
35 P3_3 R SPI_SCK SSP0_SCK SPIFI_SCK CGU_OUT1 R I2S0_TX_MCLK I2S1_TX_SCK   J6.35
36 P3_6 GPIO0[6] SPI_MISO SSP0_SSEL SPIFI_MISO R SSP0_MISO R R   J6.36
37 P3_7 R SPI_MOSI SSP0_MISO SPIFI_MOSI GPIO5[10] SSP0_MOSI R R   J6.37
38 P3_8 R SPI_SSEL SSP0_MOSI SPIFI_CS GPIO5[11] SSP0_SSEL R R   J6.38
39 PF_10 R U0_TXD R R GPIO7[24] R SD_WP R ADC0_5 J5.60
40 PF_11 R U0_RXD R R GPIO7[25] R SD_VOLT2 R ADC1_5 J5.44
41                     -
42                     -
43                     -
44 PF_11 R U0_RXD R R GPIO7[25] R SD_VOLT2 R ADC1_5 J5.40
45                     -
46 GND   J2.3,J3.3,J5.2,J6.2,J6.42,J6.45,J6.48
47 3.3 V   J2.1,J5.1,J6.1,J6.47
48                     -
49                     -
50                     -
51                     -
52                     -
53                     -
54                     -
55                     -
56                     -
57                     -
58                     -
59                     -
60 PF_10 R U0_TXD R R GPIO7[24] R SD_WP R ADC0_5 J5.39
61                     -
62                     -
63                     -
64                     -
65                     -
66                     -
67                     -
68                     -

J6 Σύνδεση (LCD/GPIO/PWM/QEI/I2C1/UART3/USB1/ADC/SPI)

Pin Symbol SCU Function Mode Analog Function Also Available At
0 1 2 3 4 5 6 7
1 3.3 V   J2.1,J5.1,J5.47,J6.47
2 GND   J2.3,J3.3,J5.2,J5.46,J6.42,J6.45,J6.48
3                     -
4                     -
5 P4_7 LCD_DCLK GP_CLKIN R R R R I2S1_TX_SCK I2S0_TX_SCK   J5.27
6                     -
7                     -
8                     -
9                     -
10 P4_4 GPIO2[4] CTOUT_2 LCD_VD1 R R LCD_VD20 U3_DIR SGPIO10 DAC J5.23
11                     -
12                     -
13                     -
14                     -
15                     -
16                     -
17                     -
18                     -
19                     -
20                     -
21                     -
22                     -
23                     -
24                     -
25                     -
26                     -
27                     -
28                     -
29                     -
30                     -
31                     -
32                     -
33                     -
34 +5 V   J3.1,J5.5,J6.41
35 P3_3 R SPI_SCK SSP0_SCK SPIFI_SCK CGU_OUT1 R I2S0_TX_MCLK I2S1_TX_SCK   J5.35
36 P3_6 GPIO0[6] SPI_MISO SSP0_SSEL SPIFI_MISO R SSP0_MISO R R   J5.36
37 P3_7 R SPI_MOSI SSP0_MISO SPIFI_MOSI GPIO5[10] SSP0_MOSI R R   J5.37
38 P3_8 R SPI_SSEL SSP0_MOSI SPIFI_CS GPIO5[11] SSP0_SSEL R R   J5.38
39                     -
40                     -
41 +5 V   J3.1,J5.5,J6.34
42 GND   J2.3,J3.3,J5.2,J5.46,J6.2,J6.45,J6.48
43 USB1_DP

USB 1 διπλής κατεύθυνσης D+ γραμμή. Προσθέστε αντίσταση εξωτερικής σειράς των 33 Ohm +/- 2 %

.
  J5.3
44 USB1_DM

USB 1 διπλής κατεύθυνσης D+ γραμμή. Προσθέστε αντίσταση εξωτερικής σειράς των 33 Ohm +/- 2 %

  J5.4
45 GND   J2.3,J3.3,J5.2,J5.46,J6.2,J6.42,J6.48
46 GND   -
47 3.3 V   J2.1,J5.1,J5.47,J6.1
48 GND   J2.3,J3.3,J5.2,J5.46,J6.2,J6.42,J6.45
49                     -
50                     -
51                     -
52                     -
53                     -
54                     -
55                     -
56                     -
57                     -
58                     -
59                     -
60                     -
61                     -
62                     -
63                     -
64 ADC0_0/ ADC1_0/DAC                   J5.9
65 ADC0_1/ ADC1_1                   J5.10
66 ADC0_2/ ADC1_2                   J5.11
67 ADC0_3/ ADC1_3                   J5.12
68 ADC0_4/ ADC1_4                   J5.13

 

Ελληνικά